Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“


Друмева, Красимира (2018) Публикация „Фактори блокиращи творческото мислене“ Сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, 09 юни 2018, НБУ, София, под печат


 Динамиката и глобализацията на съвременното общество налагат все повисоки изисквания към работата на дизайнерите. Те трябва да са способни на оригинални и иновативни решения, паралелно с това и добре технически и теоретично подготвени. Дизайнът е изкуство, което е най-близко до сферата на бизнеса от всички други. Той се формира, сътрудничи и съществува в полза на индустрията. Следователно той е съчетание и баланс между креативност, технологии и предприемачество, в което се прилага холистичен подход във всички аспекти на проектиране. Тази същност на професията изисква голяма гъвкавост и мотивация за работа. Практиката показва, че голяма част от завършилите студенти изпитват големи трудности в периода на адаптация към реална работна среда, при решаване на творчески задания и работа в екип. Попадайки в ежедневието на интензивна работа в рекламна агенция или свободна практика, много от младите дизайнери се сблъскват с периоди на изчерпване на новите идеи. Това се дължи на липсата на достатъчна предварителна настройка, нетолерантност към иновациите и неизвестното, страх от задаване на въпроси, липса на визуализация, сложно поставено задание, лоша работна среда, самокритика, агресивна външна критика, страх от провал и още много други фактори блокиращи креативното мислене. Основната цел на изследването в настоящата статия е именно да анализира основните причини които спират генерирането на нови идеи. Направените заключения ще бъдат от голямо значение и фундамент за създаване или използване на вече съществуващите подходи, които да развиват и подкрепят креативността. Това ще постави началото на превенция още в етап на обучение във висшето училище и ще бъде от голяма полза в ежедневната практика на работещия дизайнер. Значително ще подпомогне решаването на творчески, екипни и технологични трудности, които възникват в процеса на проектиране.
  Доклад
 креативност, работно място, творчески процес, генериране на идеи, въображение, вдъхновение, прозрение, наблюдение, визуализиране, провокация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Под печат
  21789
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/