Книга „Лаборатория за идеи“


Друмева, Красимира (2018) Книга „Лаборатория за идеи“ Издателство „Абагар“, Велико Търново, 2018, с. 204. ISBN 978-619-168-191-4, COBISS.BG-ID 1285367268


 Професията дизайнер през последните години се превърна в една от най-желаните от младите хора. Дизайнът е изкуство, което е най-близко до сферата на бизнеса от всички други. Той се формира, сътрудничи и съществува в полза на индустрията. Следователно графичният дизайн е съчетание и баланс между креативност, технологии и предприемачество, в което се прилага холистичен подход във всички аспекти на проектиране. Тази същност на професията изисква голяма гъвкавост и мотивация за работа. Практиката показва, че голяма част от завършилите дизайнери изпитват големи трудности в периода на адаптация към реална работна среда, при решаване на творчески задания и работа в екип. Попадайки в ежедневието на интензивна работа в рекламна агенция или свободна практика, много от младите творци се сблъскват с периоди на изчерпване на новите идеи. Това се дължи на липсата на достатъчна предварителна настройка, лоша работна среда, самокритика, агресивна външна оценка и още много други фактори, блокиращи творческото мислене. Тези проблеми са проследени и анализирани в книгата „Лаборатория за идеи“. В нея са систематизирани подходи, които да развиват и подкрепят творческото мислене още в етапа на обучение във висшето училище и могат да се приложат ефективно в ежедневната практика. Препоръчва се внедряването и популяризирането им в работна среда. Това ще е от полза за решаване на творчески, екипни и технологични трудности, които възникват в процеса на проектиране. Тези подходи могат да се нарекат и генератори на идеи, защото имат интерактивен характер и въвличат в себе си самия автор, екипа с който работи, външни специалисти, контекста и самите потребители на крайния продукт. В представената книга са систематизирани и анализирани основни генератори на идеи в процеса на проектиране - креативност, наблюдение, вдъхновение, въображение, любопитство, провокация, визуализиране, интуиция, обкръжаващата среда, критика. Разгледани са в тяхната същност, като пряк път към подпомагане и развитие на креативното мислене и преодоляване на творчески проблеми. Целта на тази книга е да предложи механизми, които подпомагат отключването, развитието и мотивирането на творческите заложби. Всеки дизайнер сам трябва да експериментира с тях, за да осъзнае индивидуалната си рефлексия, появила се в резултат от търсенето на нови начини на работа. В резултат - да достигне до собствени заключения за ефекта, който имат те върху неговата работа и в впоследствие сам да разработи своя схема от работещи решения. В практиката всеки творец има такава методика, която несъзнателно следва и сам изгражда с години на 2 опити, проби и грешки. Книгата ще провокира дизайнерите да анализират по-дълбоко индивидуалния си творчески процес и да достигнат до ниво на себепознание, което ще им помогне в моменти на липса на мотивация и идеи. Книжното тяло е създадено във форма, която да се асоциира с бележник от идеи, в който авторът е излял своя практически опит и знание в областта на развитието на креативното мислене в дизайн проектирането. Търсени са изказ и композиция които да излязат от стандартния шаблон на учебник или монографичен труд. Стремежът е книгата да се възприема, като дневник който да е в полза на всеки изпаднал в нужда от вдъхновение и подкрепа.
  Учебник / Учебно помагало
 графичен дизайн, визуална комуникация, развитие на креативното мислене


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  21786
 Красимира Друмева

1. Гелева-Цветкова, Р. Представяне на учебно помагало „Лаборатория за идеи“, сборник статии от Втора национална научна конференция “Цвeтът и детето”, НБУ, София, под печат

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/