Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико Търново: Фабер, 2011, 278 с. ISBN 978-954-400-493-4 COBISS.BG-ID 1239513572


Маджаров, Георги (2011) Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Велико Търново: Фабер, 2011, 278 с. ISBN 978-954-400-493-4 COBISS.BG-ID 1239513572 Велико Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  21778
 Георги Маджаров

10. Дунева, Доротея. Юношеството като възрастов период. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Психология труда и управления как ресурс развития общества в условиях глобальных изменений", Твер, 26–29 септември 2018 г. Ред. Т. Жалагина. Тверь: Твер.гос.ун-т, 2018, с. 333–341. ISBN 978-5-7609-1376-0, цит. на с. 335 https://elibrary.ru/item.asp?id=36404905

11. Михайлова, Магдалена. Общуване и взаимоотношения в юношеската възраст. – В: Книга "Психология". Библиотека "Диоген", 2018, 1 (26). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", с. 239–242. Print ISSN: 1314-2763, цит. на с. 239

12. Стоянов, Иван, Манол Манолов. Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл. Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2018, 230 с. ISBN 978-619-208-151-5, цит. на с. 53

7. Иванова, И. Актуални аспекти на взаимоотношенията ‘родители-деца’. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований", Твер, 25 април 2017. Ред. Т. Жалагина. Тверь: Твер.гос.университет, 2017, с. 246–249. Цит. на с. 248 https://elibrary.ru/item.asp?id=29652426 пълен текст http://psychology.tversu.ru/websites/24/documents/831/Сборник_2017.pdf?1493378772

8. Стоянова, П. Детските емоции между възпитанието и спонтанността. Сб. от Международна научно-практическа конференция "Психология, образование: актуальные и приоритетные направления исследований", Твер, 25 април 2017. Ред. Т. Жалагина. Тверь: Твер.гос.университет, 2017, с. 287–289. Цит. на с. 288 https://elibrary.ru/item.asp?id=29652426 пълен текст http://psychology.tversu.ru/websites/24/documents/831/Сборник_2017.pdf?1493378772

9. Чавдарова, Велислава., Илонка Ковачева. Социалнопсихологически детерминанти на бърнаут и психично благополучие в организационната практика. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2017, 1 (25). Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2017, с. 66–78. Print ISSN 1314-2763, цит. на с. 70

4. Гигова, Гергана. Невротичност, тревожност и склонност към социална самоизолация. Сб. от Юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет "Светът е слово, словото е свят", 6–10 октомври 2016 г. Ред. М. Костова-Панайотова. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2016, с. 498–502. ISBN 978-954-00-0085-5, цит. на с. 502

5. Иванова, Елица. Особености на страховете при деца отглеждани в резидентен тип грижа. – В: Книга "Психологията в условията на социални промени". Библиотека "Диоген", 2016, 1 (24). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, с. 167–176. Print ISSN 1314-2763, цит. на с. 176

6. Стоянов, Иван. Методика на организация на изследване на деца „лишени от родителска грижа”. – В: Книга "Психологията в условията на социални промени". Библиотека "Диоген", 2016, 1 (24). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, с. 157–166. Print ISSN 1314-2763, цит. на с. 164.

2. Петрова, Красимира. Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини. Велико Търново: Фабер, 2015. ISBN 978-619-00-0225-3, цит на с. 121

3. Петрова, Красимира. Рисково поведение и психологическа практика. Велико Търново: Фабер, 2015, 402 с. ISBN 987-619-00-0224-6, цит на с. 277

1. Петрова, Красимира. Помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студенти психолози. Велико Търново: Фабер, 2014, 235 с. ISBN 978-619-00-0180-5, цит. на с. 233

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/