Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск


Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск В: Антология Неформално образование. Науч. ред. С. Николаева, В. Гюрова и др. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 987-954-07-4375-2 ISBN 978-954-07-4375-2. COBISS.BG-ID 1287135716


 Статията обосновава менторството и неформалната социалнопедагогическа подкрепа като понятие и възможност за практическо приложение при подкрепата на деца в риск. Понятието се разглежда в методически аспект, базирано на основните теоретични постановки, определящи практическите приоритети на неформалното образование, които намират актуално приложение в социалнопедагогическата работа. Изследването проследява конкретна иновативна практика на индивидуална неформална социалнопедагогическа подкрепа, реализирана с деца, лишени от родителски грижи и анализира развитието на социалните им умения, които търпят значими промени в контекста на приложения подход.
  Статия
 Неформално образование, социалнопедагогическа подкрепа, деца в риск, социални умения


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  21776
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/