Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца. Сб. от юбилейна научна конференция "120 години предучилищно възпитание", В.Търново, 2003. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.403- 408. ISBN 954-439-796-5


Гълъбова, Даринка (2004) Развиващи игри с детски шахмати за пет – седемгодишни деца. Сб. от юбилейна научна конференция "120 години предучилищно възпитание", В.Търново, 2003. Ред. В. Петрова. В. Търново: Слово, 2004, с.403- 408. ISBN 954-439-796-5 В.Търново: Слово


 Пространствено-схематичното мислене чрез развиващите игри: детски шахмати (3х3), (4х4) и т.н. Интеграция с други образоват. направления.
  Доклад
  предучилищно образование, игри шахмати, логическо мислене, деца


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2176
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/