Американските мозъчни тръстове в политическия дневен ред на Доналд Тръмп (Дилемата "затворени" срещу "въртящи се врати"). В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6, COBISS.BG-ID 1287215844


Марковска, Ангелина (2018) Американските мозъчни тръстове в политическия дневен ред на Доналд Тръмп (Дилемата "затворени" срещу "въртящи се врати"). В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6, COBISS.BG-ID 1287215844 В: "Накъде сме тръгнали?" Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н.Тодор Танев.Ред. Е.Калфова, С.Петров. София УИ "Св.Климент Охридски", с.415, ISBN: 978-954-07-4533-6, COBISS.BG-ID 1287215844


 Целта на настоящата статия е да скицира облика на актуалния обществен и политически ландшафт, на който американските мозъчни тръстове ще продължат да функционират изправени пред предизвикателствата и възможностите, произтичащи от промените следващи избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ през 2016 г. Най-общо те биват сведени до четири основни: липса на достатъчно правителствено финансиране; ширещ се скептицизъм сред гражданското общество; изключително "затворено" вземане на управленски решения; честа и внезапна смяна на държавните приоритети. Макар и твърде рано за точни прогнози можем да направим предположение за настъпването на "нова вълна" в развитието и дейността на тинк-танковете като ключови актьори в американския политически процес.
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21756
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/