ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННЯ СВЯТ. ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО И ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ.


Георгиев, Венцислав (2018) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННЯ СВЯТ. ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО И ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ. Юбилеен сборник "25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” (под печат), 2018


 Социалното неравенство и замърсяването на околната среда безспорно са едни от големите предизвикателства, пред които е изправен съвременният човек. По-справедливо разпределение на благата би допринесло за повишаванe на качеството на живота. Замърсяването на околната среда води до екологични проблеми застрашаващи живота. В този доклад представям християндемокрацията като един от възможните варианти за качествено справяне с проблемa за социалното неравенство и замърсяването на околната среда. Вариант, който не налага излизане от рамките на демокрацията.
  Доклад
 християндемокрация, екология, социално неравенсво, циркулярна икономика и др.
 Под печат
  21755
 Венцислав Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/