Legal Security in Lawmaking. - Globalization, the State and the Individual, 2017, No 2 (14), p. 23-29. Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107.


Чернева, Бойка (2017) Legal Security in Lawmaking. - Globalization, the State and the Individual, 2017, No 2 (14), p. 23-29. Print ISSN 2367-4555, online ISSN 2367-9107. Варна


 Статията поставя на дискусия правната сигурност в рамките на правотворчеството. Разглеждат се принципите на правотворчеството и задължението на съставителите да мотивират проектите на нормативни актове. Разсъжденията са в контекста на легиспруденцията като новa теория.
  Статия
 легиспруденция, правотворчество, правна сигурност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21746
 Бойка Чернева

1. Yordanov, Milorad. The Right to Liberty and Security and Lawfulness of the Detention by the Police. Sofia: Academy of the Ministry of Interior, 2018, p. 18. ISBN 978-954-169-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/