Легиспруденцията и принципите на легислативното обосноваване. Сб. от Научна конференция "Правни норми и принципи", София, 15 май 2017 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, p. 211-223. ISBN 978‐954‐07‐4321‐9.


Чернева, Бойка (2017) Легиспруденцията и принципите на легислативното обосноваване. Сб. от Научна конференция "Правни норми и принципи", София, 15 май 2017 г. Ред. К. Д. Вълчев, П. Панайотов, С. Гройсман, К. Манов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, p. 211-223. ISBN 978‐954‐07‐4321‐9. София


 Докладът представя теорията за рационалния законодател и легиспруденцията като практическата област на правотворчеството. Основен въпрос на дискусия е съотношението между правото и политиката при съставянето на проектите на нормативни актове. Представени са и принципите на правотворчеството, обосновани в рамките на легиспруденцията. Темата за легислативното обосноваване се представя във връзка с правното (съдебното) аргументиране.
  Доклад
 теория на рационалния законодател, легиспруденция, правотворчество


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21744
 Бойка Чернева

1. Стоилов, Янаки. Правните принципи, теория и приложение. София: Сиби, 2018, с. 163. ISBN 978-619-226-085-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/