The Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights – Bulgarian Experience. Collection of scientific papers 'Human Rights: Theory and practice', Poland, 23-28 January 2017. Ed. by Marina Dei. London: Iashe, 2017, pp. 65-68. ISBN 978-I-911354-10-9.


Чернева, Бойка (2017) The Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights – Bulgarian Experience. Collection of scientific papers 'Human Rights: Theory and practice', Poland, 23-28 January 2017. Ed. by Marina Dei. London: Iashe, 2017, pp. 65-68. ISBN 978-I-911354-10-9. London


 Публикацията изследва опита на България в рамките на процедурата на пилотните решения на Европейският съд за правата на човека. Подчертава се ефективността на новата форма на мониторинг, като се проследява въздействието на пилотните решения на Европейския съд по правата на човека върху развитието на националното законодателство.
  Доклад
 Европейски съд по правата на човека, пилотни решения, права на човека


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21743
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/