Ролята на soft law при защита правата на човека в България. - В: Soft Law и съвременното право. София: Сиби, 2017, с. 144-151. ISBN 978-619-226-005-7.


Чернева, Бойка (2017) Ролята на soft law при защита правата на човека в България. - В: Soft Law и съвременното право. София: Сиби, 2017, с. 144-151. ISBN 978-619-226-005-7. София


 Статията разглежда мониторинговите механизми за защита правата на човека като елемент на политиката и на правото. Те се определят като soft law.
  Статия
 права на човека, soft law


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21742
 Бойка Чернева

1. Стоилов, Янаки. Правните принципи: теория и приложение. София: Сиби, 2018, с. 205. ISBN 978-619-226-085-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/