Онтология на правата на човека. Релацията права на човека – основни права на гражданите. Сб. от Научна конференция "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев", София, 3 ноември 2015 г. Ред. К. С. Гройсман: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 77-89. ISBN 978‐954‐07‐4173‐4.


Чернева, Бойка (2016) Онтология на правата на човека. Релацията права на човека – основни права на гражданите. Сб. от Научна конференция "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев", София, 3 ноември 2015 г. Ред. К. С. Гройсман: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 77-89. ISBN 978‐954‐07‐4173‐4. София


 Докладът разглежда институционализацията на правата на човека като основни субективни права. Изследва се връзката между понятията права на човека - права на гражданина.
  Доклад
 права на човека, права на гражданина, правно институционализиране


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21740
 Бойка Чернева

2. Стоилов, Янаки. Правните принципи теория и приложение. София: Сиби, 2018, с. 154. ISBN 978-619-226-085-9.

1. Пенчев, Георги. Принципи на българското екологично право. София: Фондация „Граждани на новата епоха”, 2017, с. 112, 114, 131. ISBN 978-619-90834-0-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/