Integrative Approach to Introduction of Metric Dependences in Rectangular Triangle. Proceedings of the Third International Conference "Сreativiti in matematics and the education of gifted students'' ICCME&EGS 03, Rousse, Bulgarid, august 3-9, 2003. pp 98 - 100. ISBN 960-8073-10-3


Гълъбова, Даринка (2003) Integrative Approach to Introduction of Metric Dependences in Rectangular Triangle. Proceedings of the Third International Conference "Сreativiti in matematics and the education of gifted students'' ICCME&EGS 03, Rousse, Bulgarid, august 3-9, 2003. pp 98 - 100. ISBN 960-8073-10-3 Гърция: Атина


 Разглежда се същността на интегративния подход и учебната мотивация в обучението по математика. Предлага се дидактическа технология за интегративно въвеждане на метрични зависимости и Питагорова теорема в 9 клас – чрез музика, исторически сведения, практически измервания.
  Доклад
 математика, девети клас, метрични зависимости, правоъгълен триъгълник, интегрален подход


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2174
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/