Защита от дискриминация в частноправните отношения при предоставянето на стоки и услуги. Сб. от Юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа", София, 21 ноември 2014 г. Том 1, София: Издателски комплекс УНСС, 2015, с. 46-51. ISBN 978-954-644-739-5.


Чернева, Бойка (2015) Защита от дискриминация в частноправните отношения при предоставянето на стоки и услуги. Сб. от Юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа", София, 21 ноември 2014 г. Том 1, София: Издателски комплекс УНСС, 2015, с. 46-51. ISBN 978-954-644-739-5. София


 Докладът представя отговорността на частноправни субекти за дискриминационно отношение. Анализира се Закона за защита от дискриминация и европейското законодателство, предвиждащо отговорност за юридически лица.
  Доклад
 защита от дискриминация, права на човека, частно право


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21739
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/