Human Rights Watch in the Region of the Organization for Security and Cooperation in Europe and Bulgarian Position. Paper presented at International Comference "Interagency Cooperation in Multinational Envierment, Sofia, 22-23 November 2011. Ed. by Y. Wanakiev, P. Dimitrov. Sofia: Военно издателсво, 2012, pp. 22-29. ISBN 978-954-9348-29-3.


Чернева, Бойка (2012) Human Rights Watch in the Region of the Organization for Security and Cooperation in Europe and Bulgarian Position. Paper presented at International Comference "Interagency Cooperation in Multinational Envierment, Sofia, 22-23 November 2011. Ed. by Y. Wanakiev, P. Dimitrov. Sofia: Военно издателсво, 2012, pp. 22-29. ISBN 978-954-9348-29-3. София


 Докладът разглежда Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа като международна институция в областта на правата на човека. Подчертава се приносът на организацията в областта на защитата от правата на човека. Изложението е насочено към представяне на опита на Република България.
  Доклад
 права на човека, престъпления от омраза, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21738
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/