Понятие за основни права. Една европейска правна традиция. София: Авангард Прима, 2011, 130 с. ISBN 978-954-323-896-5.


Чернева, Бойка (2011) Понятие за основни права. Една европейска правна традиция. София: Авангард Прима, 2011, 130 с. ISBN 978-954-323-896-5. София


 Монографичното изследване представя развитието на Теорията на правата на човека. Разгледани са теоретичните възгледи за същността на основните права. Споделя се идеята за различни критерии при определяне на правата и се дискутира съотношението между основни и конституционни права. Основните права се представят като източник на задължения за държавата. Темата на монографичното изследване е представена в контекста на съвременните проблеми на правната аргументация.
  Монография
 субективно право, основни права, права на човека


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21737
 Бойка Чернева

6. Йорданов, Милорад. Полицейска защита на пострадалите от престъпления. София: Академия на МВР, 2018, с. 38, 40, 41, 43, 68, 107. ISBN 978-954-348-165-1.

5. Киселова, Наталия. Политически права на българските граждани.София: Сиела, 2017, с. 133, 162, 163. ISBN 978-954-28-2300-1.

3. Йорданов, Милорад. Правна уредба на дейността на МВР с пострадали от престъпления. –Бюлетин „Полиция”, 2016 (34), с. 130. Print ISSN 1312-6679.

4. Ханев, Димитър. Теорията на субективните права и интерпретацията и в българската общотеретична литература. – Studia Juris, 2016, бр. 2, с. 14. Print ISSN 2367-5314.

2. Кузманова, Николета. Наказателноправна защита на политическите права на гражданите. София, 2015, с. 31. ISBN 978-954-28-1738-3.

1. Митрева, Петя. Наказателноправна компетентност на Европейския съюз в областта на диференциацията на наказанията. Сб. Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник доклади. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2014 г. с.161. ISBN 978-954-07-3722-5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/