ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО


Марков, Иван (2018) ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО Туризъм и иновации, Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, с. 575, Изд.“ Наука и икономика“ ИУ – Варна 2018, с.128-139,ISBN 978-954-21-0973-0. ,


 Summary: Medium-term strategic planning documents at different NUTS levels 1,2,3; LAU 1, have a decisive impact on the use of the territory's potential. Tourism is defined as a priority development area for the municipality of Antonovo. The interim evaluation of ODR Antonovo allows reprogramming of objectives and measures related to the development of the municipality.
  Доклад
 Keywords: Regional Development of Tourism; Plan strategic documents; Tourist potential; Tourist development of the municipality.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  21731
 Иван Марков

1. Петков, В., Кулинарният туризъм - предпоставки за развитие в България), SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION GEOGRAPHY, REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM 23-24 NOVEMBER 2018,Шумен, www.sociobrains.com, Февруари 2019 ISSN: 2367-5721

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/