Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика.


Йоргова, Милена (2011) Социална работа с възрастни хора: параметри на добрата практика. – Панорама на труда, 2011, бр.1-2, с.59-69, ISSN:1312-305Х (print) (COBISS.BG-ID 1121756132 и национален референтен списък)


 
  Статия
  социална работа, социални услуги, старост, възрастни хора


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  21728
 Милена Йоргова

1. Казакова Г. П. Психосоматика в клинической социальной работе. Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018, с.126-133, ISBN 978-5-6041985-3-7. Цитирано на с.132

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/