Конакчиева, П. & Колектив. Синергетични идеи в педагогиката на взаимодействие „дете – среда”. В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, 2013, с. 34 – 85; 151 – 159; 159 с. ISBN 978-954-439-987-0. COBISS.BG-ID 1268262628


Караиванова, Петя (2013) Конакчиева, П. & Колектив. Синергетични идеи в педагогиката на взаимодействие „дете – среда”. В: Синергетични модели на образователни технологии във висшето педагогическо образование. Велико Търново: Слово, 2013, с. 34 – 85; 151 – 159; 159 с. ISBN 978-954-439-987-0. COBISS.BG-ID 1268262628 Велико Търново, Слово ISBN 978-954-439-987-0. COBISS.BG-ID 1268262628


 Изследван и експериментиран е методът на учебните проекти за стимулиране на интерактивна екипна дейност на студентите. Разработен е технологичен модел за реализиране на работа по проект като форма за организиране на диференцирана самостоятелна работа на студентите. Проучени са развиващите функции на метода на проектите по посока професионално-практическата подготовка на бъдещите учители и са систематизирани условия и препоръки за ефективно му приложение като средство за приобщаване на студентите към изследователска дейност. Изследван е проблемът за развиването на методическата компетентност на бъдещите учители в светлината на синергетичния подход, като е разработен модел за развиване на практическата компетентност на студентите-педагози като субекти на педагогическото взаимодействие „дете – среда”, основан на идеите за провеждане на пробуждащо обучение.
  Монография
 синергетичен подход, педагогическо взаимодействие, интерактивни модели
 Издадено
  21711
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/