Гълъбова, Дарина Ненчева. Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина, В. Търново : Слово, 2003, 240 с. ISBN - 954-439-781-7 / COBISS.BG-ID - 1042175972


Гълъбова, Даринка (2003) Гълъбова, Дарина Ненчева. Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина, В. Търново : Слово, 2003, 240 с. ISBN - 954-439-781-7 / COBISS.BG-ID - 1042175972 Слово: В. Търново


 Книгата представя теоретично-приложно изследване на съвременни педагогически модели за обучението на децата и подготовка им за училищната математика. Разглеждат се въпросите за психологическите особености и трудностите на децата при формиране на конкретни математически представи. Изследвани са и се предлагат апробирани образователни модели за математическо обучение на 3. -7. - годишните деца.
  Книга
  математика, предучилищно образование, детски учители, методика на обучението по математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2171
 Даринка Гълъбова

1. Папанчева, Р., Кр. Димитрова. Формиране на пространствено мислене чрез игра в дигитална среда. – Образование и технологии, 2013, година Iv, 4, с.102. ISSN 1314–1791

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/