Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Социално-действен и функционален механизъм за сигурност и защита на населението, като стратегия и социална политика в обучението по география и икономика в българското училище. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 517-529. ISSN 2367 - 7473


 Статията представя контент- и концептуален анализ на нормативната рамка на правила за разумно поведение при бедствия по новия закон, ДОС и учебните програми. Конструиран е модел на социално-действения и функционален механизъм за сигурност и защита на населението. Чрез обучението по география се следва националната стратегия и социалната политика, като когнитивен ресурс за създаване на модели на поведение в условията на кризи от невоенен характер при учениците в българското училище.
  Статия
 география и икономика, контент-анализ, концептуален анализ, функционален механизъм, защита на населението, национална стратегия, социалната политика, модели на поведение, сигурност


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21702
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/