Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Модели на правила за разумно поведение по време на кризи от невоенен характер в учебниците по география и икономика. Сб. от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, 25-26 октомври 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 503–516. ISSN 2367 - 7473


 Статията проследява правилата за разумно поведение по време на кризи и бедствия, аварии и катастрофи от невоенен характер в учебниците по география и икономика - V клас. Представени са мрежови модели на правила за разумно поведение в различни житейски ситуации и по време на природни бедствия. Систематизирани и оценени са правилата за поведенчески модели на учениците при земетресение, наводнение и др.
  Статия
 правилата за разумно поведение, кризи и бедствия, аварии и катастрофи, житейски ситуации, учебни програми, земетресение, наводнение, учебник по география, география и икономика


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21701
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/