За Кодекса на административното съдопроизводство на Руската федерация и сравнението с Административнопроцесуалния кодекс на Република България.


Сивков, Цветан (2018) За Кодекса на административното съдопроизводство на Руската федерация и сравнението с Административнопроцесуалния кодекс на Република България. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. кол. Евгений Тонков и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с.82-86. ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21698
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/