Търновската конституция и принципите на правовата държава.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Търновската конституция и принципите на правовата държава. Сб. доклади от международна кръгла маса "140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция", Велико Търново, 19 април 2018 г. Ред. кол. Евгений Тонков и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с.87-94. ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21697
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/