Бъчваров, М, К. Костов, Л. Петров, М. Малчев. Спортологични основи § Спортологичен анализ на физическото възпитание, Ай анд Би, Велико Търново, 2018, 227 с. ISBN 978-619-7281-42-2


Петров, Людмил (2018) Бъчваров, М, К. Костов, Л. Петров, М. Малчев. Спортологични основи § Спортологичен анализ на физическото възпитание, Ай анд Би, Велико Търново, 2018, 227 с. ISBN 978-619-7281-42-2 Ай анд Би, Велико Търново, 2018, 227 с. ISBN 978-619-7281-42-2 // I&B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 227. ISBN 978-619-7281-42-2


 Научно ръководство за бакалаври и магистри по научната специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Представени са интердисциплинарни знания необходими на учителя по физическо възпитание за анализ на практиката и самостоятелно решаване на възникващи научноприложни проблеми // Scientific Guide for Bachelors and Masters in the scientific specialty "Pedagogy of Physical Education Education". The interdisciplinary knowledge necessary for the physical education teacher to analyze the practice and to solve emerging scientific applied problems
  Учебник / Учебно помагало
 спортология, физическо възпитание, педагогика на обучението по физическо възпитание // sport, physical education, pedagogy of physical education


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21689
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/