Систематизиране на специфичните за C++ трудности при усвояване на понятията клас и обект в обучението по програмиране


Дончев, Ивайло (2009) Систематизиране на специфичните за C++ трудности при усвояване на понятията клас и обект в обучението по програмиране Proceedings of the Thirty Eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 1-5, 2009, pp. 257-267, ISSN 1313-3330; COBISS.BG-ID - 1124763620


 .
  Доклад
 .




 Издадено
  21678
 Ивайло Дончев

1. Крушкова, Мариана Иванова, Методика за активно обучение по програмиране чрез използване на информационни и комуникационни технологии, автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 2014

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/