Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност


Бузов, Вихрен (2018) Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност "Историята и философията на политическата икономия (200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)", Сборник с доклади от научна конференция, Издателски комплекс - УНСС, С.,с.59-66. ISBN 978-619-232-068-3


 Теорията на игрите позволява да бъдат осмислени няколко типа отношения между страните – хармония, сътрудничество и конфликт. Всички анализи от този тип са доминирани от налагане идеализирания неолиберален образ на капитализма.
  Статия
 теория на игрите, международна сигурност


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21671
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/