Classification des locutions comparatives en français formées à l’aide de la conjonction « comme » selon leurs marques stylistiques.


Петрова, Маринела (2017) Classification des locutions comparatives en français formées à l’aide de la conjonction « comme » selon leurs marques stylistiques. Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н. Ред.проф. Мария Грозева д.н., гл. ас. д-р Магдалена Караджункова, гл. ас. д-р Мария Спасова. София, Издателство на Нов български университет, 2017, с. 78-89. ISBN 978-954-535-993-4


 Изследването разглежда устойчиви езикови конструкции във френския език, в които се изразява компаративно отношение. Въз основа на анализ на стилистичната им принадлежност, определена в лексикографските справочници, извеждаме стилистично маркираните фразеологизми, които от една страна систематизираме според регистъра на тяхната употреба /разговорен, просторечие и остарял/, а от друга – според граматическата принадлежност и семантичните особености на някой от компонентите им.
  Статия
 comparaison, marques stylistiques, comme


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  21664
 Маринела Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/