Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо"


Галунова, Калина (2018) Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо" Електронно списание LiterNet, 29.09.2018, № 9 (226)


 Студията изследва наративната структура на творбата и по-специално ролята на автора и разказвачите в нея. Стига се до извода, че творбата е разхерметизирана както от страната на автора, така и от страната на читателя. Основополагаща част на проекта "Бай Ганьо" е вездесъщият лудизъм, който най-ярко се проявява именно в избраната повествователна структура на произведението. Авторът се забавлява, като играе с правилата на литературната норма, на много места открито не се съобразява с тях, влиза в невъзможни диалози с героя, разказвачите и читателите си. Но именно тази сложна повествователна схема дава възможност да се открият нови смислови пластове в произведението.
  Студия
 Бай Ганьо, Алеко Константинов, повествователна структура, лудизъм, нарация, разказвачи, автор
 Издадено
  21663
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/