Поземлената собственост и законодателството на БЗНС (1920-1923). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


Галунов, Тодор (1995) Поземлената собственост и законодателството на БЗНС (1920-1923). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, 1995, N 3-4, год. III, с. 77-87.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


 Разглежда се правната регламентация и еволюционните промени внея на поземлената собственост през 20 - те години на ХХ век.
  Статия
 БЗНС, Конституция, Закон, партии, собственост, земя, трудова.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21659
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/