Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част).


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ситуационен анализ на учебниците по география и икономика за V клас (първа част). Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 291-307. ISSN: 978-619-208-125-6


 This article presents a situation analysis of Geography and economy textbooks for the 5th grade. As a result of the large amount of new regulatory requirements for the textbooks in Bulgaria, the article is divided into two parts. The 6 textbooks of geography and economics are compared with the curriculum. The criteria on which the situational analysis is based are - age and pupils' characteristics, self-thinking, content of commercial advertising elements, discriminatory texts, learn content, text and output-text components and others.
  Статия
 curriculum, situation analysis, Geography and economics, geography textbook, evaluation of a textbook


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21658
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/