Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Обучението по „География на страните” – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище. Сб. От Научна конференция „България българите и Европа – мит, история и съвремие”, Велико Търново, 31.10.2017 г. Ред. И. Тютюнджиев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, том 12, с. 253–261. ISSN: 978-619-208-125-6


 The article presents of the training on „Geography of the countries” model in the new curriculum on Geography and economics – V, VI, VII, IX and X–th grade, compulsory preparation. The vertical links are traced and the content macroframe is presented as a didactic condition and necessity for the learning process. Conceptual models are based on the new curricula and normative educational changes in the Bulgarian school. The vertical linking of learning content through the different classes realizes geographic synthesis based on a certain scientific and didactic systematics.
  Статия
 geography of the countries, school geographic education, curricula, content macroframe, geographic synthesis


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21657
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/