"Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците. "Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4.


Галунов, Тодор (1998) "Втората национална катастрофа. Процесът. Виновниците. "Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4. Абагар, Велико Търново, 1998,с. 176. ISBN 954 - 427 - 267 - 4.


 В монографията се разглежда приложното поле на принципитена министерскта конституционно-наказателна отгворност В детайли се разглежда съдебния процес срещу министрите от кабинетана д-р Васил Радославов, управлявал в периода 1913-1918 г. Анализирани са редица аспекти на Търновската конституция, визиращи политическата система на Царство България.
  Монография
 министри, съд, следствие, конституция, партии, закон, война,отговорност..


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21649
 Тодор Галунов

6. ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,Том 102, 2008-2017ISSN 1312-9406 ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” FACULTY OF HISTORY Volume 102, 2008-2017 АРМИЯТА И ВОЙНАТА НА СТАМБОЛИЙСКИ С „ВЪТРЕШНИТЕ ВРАГОВЕ“(ОКТОМВРИ 1919 - МАРТ 1920 Г.), цит на с. 202, с. 18-20.

5. Евгени КОСТОВ ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско - исторически изследвания Том I ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ, ISSN 2534-9244, Вторият държавен съд (1910 –1914) за строителни „закононарушения”, извършени в софийска община, цит. на с. 230.

4. Стоян Танев НОВА БЪЛГАРИЯ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС. ОТРИЦАТЕЛНИ ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ФАКТОРИ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОТО ЦИВИЛИЗОВАНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ ХУМАНИЗЪМ И ПРОГРЕС (1878 – 1944) © Издателство „Фабер“, 2014 Историкии, т. 7 ISBN 978 619 00 0150 8

3. ст. н.с. д-р Йорданка Гешева „Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност 1884-1923”, С., 2003, 327 с. цитира на с. 18 и с. 239, 242, 260-261, 268,269,280.

2. Борислав Гърдев, Държавният съд и д-р Петър Гудев, htm. http://liternet.bg/publish4/bgyrdev/pgudev/6.htm..ISBN 954 – 304 – 015 – Х, 2002, цитира с. 14

1. Отзив на ст. н.с. д-р Йорданка Гешева, Bulgarian Historical Review, 1999, № 3-4, 208-212.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/