Българско гражданско процесуално право.


Мингова, Анелия (2012) Българско гражданско процесуално право. 9. преработено и допълнено издание. С., Сиела, 2012, ISBN 978-954-28-1016-2.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21644
 Анелия Мингова

3. Костов, Ив. Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес, С.: Сиби, 2017, цит. на с. 227, 285, 286, 288, 289.

2. Петров, В. Силата на пресъдено нещо на отказа от иск по отношение на приобретателя на спорното право в хода на процеса.- Съвременно право, № 6, 2014, с. 36-46., бел. под линия № 8 (с.42).

1. Стамболиев, О. Допустими доказателствени средства във въззивното производство. - Норма, № 6, 2013, с. 59-65., бел. под линия № 2 и № 3 (с. 61 и 62).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/