Приобщаващата среда като мотиватор за учене сред учениците


Кръстев, Александър (2018) Приобщаващата среда като мотиватор за учене сред учениците СУ"Св.Климент Охридски"-Сборник юбилейна научна конференция "Научни и практически аспекти на приобщаващото образование".


 Приобщаващата среда в училище е важно условие за мотивиране и подкрепа на учениците с обучителни затруднения в общообразователния процес. Всяко дете може и трябва да участва, според силите си в учебният процес, ако му бъде осигурена подходящата приобщаваща среда. Приобщаващата среда помага, само ако е част от общата среда на връстниците. Мотивацията за постижения на учениците със специални образователни потребности е в тясна връзка с приобщаващата среда.
  Статия
 Приобщаване, подкрепа, личностно развитие, мотивация, учене.
 Под печат
  21643
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/