Основи на публичната администрация


Йорданова, Даниела (2018) Основи на публичната администрация Изд. Абагар, В.Търново, 2018, 270 с. ISBN 978-619-168-2012-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 публична администрация


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21642
 Даниела Йорданова

1. Tsonkova, Vanya. The Sovereign Green Bonds Market in the European Union: Analysis and Good Practices - Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2019, Vol. 30.1, p. 165-172. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/