Алексиева, Милена, Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България


Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена, Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393 COBISS.BG-ID - 1121090276


 Целта на настоящото проучване е да се установи мотивацията на ученици от Гърция на възраст 9-12 години за участие в организирани занимания със спорт, както и да се сравнят получените резултати с тези от аналогично изследване, проведено с български ученици. Въпросите в анкетната карта най-общо могат да бъдат групирани в 3 групи: • първа група – мотивация на изследваните лица да участват в организирани спортни занимания: • втора група – отношение на родителите, съучениците и учителите на анкетираните към заниманията им със спорт; • трета група – въздействие на заниманията със спорт върху трениращите вид спорт ученици.
  Статия
 ученици, физическо възпитание, спорт, мотивация, България, Гърция


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21640
 Милена Алексиева

2. на с. 90 в: Алексиева, М., П. Милонас. Проучване мнението на родители относно уроците по физическо възпитание и спорт сп. Спорт и наука 2019/3,4 ISSN 1310-3393, с. 89-99

1. Николов, Радослав (2018) АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА сп. Педагогически алманах 2018, бр. 2 с. 196-202 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) с. 201

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/