Алексиева, Милена и Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България. 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393


Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Панайотис Милонас. Установяване разликите в мотивацията за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България. 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393 2018, Спорт и наука, брой 4, с. 136-147. София, ISSN 1310-3393


 Целта на настоящото проучване е да се установи мотивацията на ученици от Гърция на възраст 9-12 години за участие в организирани занимания със спорт, както и да се сравнят получените резултати с тези от аналогично изследване, проведено с български ученици. Въпросите в анкетната карта най-общо могат да бъдат групирани в 3 групи: • първа група – мотивация на изследваните лица да участват в организирани спортни занимания: • втора група – отношение на родителите, съучениците и учителите на анкетираните към заниманията им със спорт; • трета група – въздействие на заниманията със спорт върху трениращите вид спорт ученици.
  Статия
 ученици, физическо възпитание, спорт, мотивация, България, Гърция


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21640
 Милена Алексиева

1. Николов, Радослав (2018) АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА сп. Педагогически алманах 2018, бр. 2 с. 196-202 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) с. 201

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/