Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. Проф. д-р Ангел Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 99-102. ISSN 1311-3321


Кънева, Пенка (2005) Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. Проф. д-р Ангел Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 99-102. ISSN 1311-3321 Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. Проф. д-р Ангел Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 99-102. ISSN 1311-3321


 Овладяването на компенсаторни стратегии за общуване в съвременното чуждоезиково обучение. Езикът на тялото, международните думи, нагледните средства, езиковите догадки, картинните речници и съдържанието на учебника по английски език “Blue Skies”.
  Доклад
 компенсаторни стратегии, чуждоезиково обучение
 Издадено
  2164
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/