Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване.


Кънева, Пенка (2005) Учебникът по английски език за втори клас “Blue skies” – предпоставка за усвояване на някои компенсаторни стратегии за общуване. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. А. Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 99-102. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452


 Овладяването на компенсаторни стратегии за общуване в съвременното чуждоезиково обучение. Езикът на тялото, международните думи, нагледните средства, езиковите догадки, картинните речници и съдържанието на учебника по английски език “Blue Skies”.
  Доклад
 компенсаторни стратегии, чуждоезиково обучение
 Издадено
  2164
 Пенка Кънева

1. Гърмидолова (Мойнова), М. Детските рисунки като документ на епохата // Педагогически алманах, 2019, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 103-117. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220, цит. на с. 104

2. Конакчиева, Петя. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. // Педагогически алманах, 2019, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 21-40. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220, цит. на с. 23

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/