Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството. - В сп. "Психологическое обозрение", ноември - 2018, © American Psychological Association, eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. SSN: 0033-295X


Петрова, Красимира (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството. - В сп. "Психологическое обозрение", ноември - 2018, © American Psychological Association, eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. SSN: 0033-295X САЩ


 В статията се представя ролята на наставничеството в образованието и адаптацията на младия учител като част от този процес.
  Статия
 адаптация, наставничество, образование, учители


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21632
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/