Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст.


Кънева, Пенка (2005) Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст. Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. А. Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 94-99. ISSN 1311-3321. СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. НАУЧНИ трудове – Русенски университет “Ангел Кънчев" = Научныетруды...=Proceedings – University of Rousse “Angel Kanchev”. – Русе, 1999- 1311-3321 (print) 2535-1028 (CD) 2603-4123 (online). COBISS.BG-ID1121172452


 Анкета със студенти от специалност НУПЧЕ за новите информационни технологии. Понятието мултимедия. Идеи за приложение на ММ в чуждоезиковото обучение на деца.
  Доклад
 мултимедия, чужд език – английски, начална училищна възраст
 Издадено
  2163
 Пенка Кънева

1. Йорданова, Даниела. Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.–4. клас). // Педагогически алманах, 2019, бр. 1, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 41-80. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) СПРАВКА: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online); COBISS.BG-ID - 1121205220, цит. на с. 43

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/