Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/. ВТ: изд. Ивис с.212 ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316


Петрова, Красимира (2018) Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/. ВТ: изд. Ивис с.212 ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316 В.Търново COBISS.BG-ID 1288473316


 В книгата се интепретират проблеми за социалната интеграция на лица от маргиналните общности и включването им в продължаващо обучение и трудова дейност.
  Част от книга / Глава от книга
 мотивация, труд, професионално обучение, субсидирана заетост


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21629
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/