Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език / NOMINA ACTIONIS WITH AN IDENTICAL GREEK ROOT IN BULGARIAN AND ROMANIAN


Маринов, Владислав (2018) Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език / NOMINA ACTIONIS WITH AN IDENTICAL GREEK ROOT IN BULGARIAN AND ROMANIAN "Български език", 3, 2018, с. 98 - 109, Print ISNN 0005-4283, eISSN: 2603-3372


 В статията се разглеждат група девербални абстрактни съществителни в българския и в румънския език с общи гръцки основи. Проследява се пътят на адаптация и асимилация на някои гръцки заемки в български, преминали и в речниковия фонд на румънския език с българско посредничеството. Включването им в словообразувателните системи на двата езика е показател за крайната степен на асимилацията им, а новите им производни се разглеждат двупланово: синхронно – като част от съвременната лексикална система на двата балкански езика, и диахронно – при разкриване на общата гръцка основа. // This paper studies a group of deverbal abstract nouns in Bulgarian and Romanian that share identical roots of Greek origin. It traces the adaptation and assimilation of some Greek borrowings in Bulgarian that have become part of the Romanian vocabulary through Bulgarian. Their integration in the word-formation systems of both languages indicates the final stage of their assimilation and their new derivatives are studied in two aspects: a) synchronically – as part of the contemporary lexical system of the two Balkan languages and b) diachronically – considering their Greek root.
  Статия
 гръцки заемки, комплексен метод, акционни имена, хибридно словообразуване, гръцки основи, български суфикси, румънски суфикси // Greek borrowings, complex method, Nomina Actionis, hybrid formations, Geek roots, Bulgarian suffixes, Romanian suffixes




 Издадено
  21612
 Владислав Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/