За превода на няколко названия на български държавни структури на руски език


Хънтов, Владимир (2018) За превода на няколко названия на български държавни структури на руски език Нов български университет. Годишник на департамент „Романистика и германистика“. Том 4, 2018 г. Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова. Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Мария Грозева, гл. ас. д-р Милен Шипчанов, гл. ас. д-р Мария Спасова. Издателство на Нов български университет. София, 2018 г. ISBN 978-619-233-023-1. Стр. 188-196.


 В статията се разглеждат проблеми, възникващи при превода на някои названия на български държавни структури на руски език. Акцентира се върху трудностите, свързани с недостатъчната конкретизация на наименованията в изходния (българския) език. В някои случаи при търсенето на съответствия се използват текстове на нормативни актове (правилници), описващи сферата на дейност на съответните български държавни структури. В отделни случаи се обосновава също така възможността и целесъобразността за включване и употреба в изходните български терминологични названия на семантични елементи, присъстващи в преводните руски конструкции.
  Статия
 степен на информативност, семантични маркери, семантична компенсация, недвусмисленост, съставен термин, неконкретност, хронологичен маркер


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  21607
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/