Активни процеси в оказионалното словотворчество


Бонджолова, Валентина (2018) Активни процеси в оказионалното словотворчество Български език, 65 (2018), 3, 34–47. pISSN 0005-4283. eISSN 2603-3372.


 Изследването разглежда активните процеси при оказионализмите като важен показател за развойните тенденции в лексикалната система. Анализират се отделни типични черти на оказионалното словотворчество: високият словообразувателен потенциал на собствените имена и абревиатурите като мотивиращи основи; словообразувателната активност на чужди думи и форманти; графичните промени в структурата на лексикалните единици. Коментира се тяхната конотативна натовареност и ситуативна обвързаност въз основа на материал от медийни и рекламни текстове.
  Статия
 оказионализъм, лексика, иновация, словообразуване, словотворчество
 Издадено
  21591
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/