Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск


Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Педагогика, 2018, XC(7), с. 887 - 898. ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print). Web of Science: Emerging Sources Citation Index, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCOhost Research Databases, Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest).


 В статията се обосновава менторството и неформалната социалнопедагогическа подкрепа като понятие и възможност за практическо приложение при подкрепата на деца в риск. Понятието се разглежда в методически аспект, базирано на основните теоретични постановки, определящи практическите приоритети на неформалното образование, които намират актуално приложение в социалнопедагогическата работа. Изследването проследява конкретна иновативна практика на индивидуална неформална социалнопедагогическа подкрепа, реализирана с деца, лишени от родителски грижи, и анализира развитието на социалните им умения, които търпят значими промени в контекста на приложения подход.
  Статия
 non-formal education, social and pedagogical support, at-risk youth; social skills, mentoring


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  21589
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/