Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (I част)


Гецов, Антон (2018) Концепции за граматическото отношение в апозитивните словосъчетания (I част) Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 2, 2018 (XXVII), с. 51–59. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol27/iss2/13 >


 Студията представлява критически обзор на начините, по които се осмисля и се концептуализира граматическото отношение между компонентите на апозитивните словосъчетания в руската лингвистика. Вниманието се фокусира върху анализа на четири типа концепции, всеки от които се обединява около една доминираща теза: 1) Концепции, в които е застъпен класическият възглед за граматическото отношение, а именно – приложение и определяемо са свързани на принципа на хипотаксиса. 2) Концепции, чиято обединяваща позиция е, че граматическото отношение е съчинително. 3) Концепции, чиято базова теза е, че граматическото отношение не кореспондира нито със съчинителното, нито с подчинителното отношение. 4) Концепции, които се консолидират около идеята, че граматическото отношение е с хибриден (преходен) характер, т.е. че то е симбиоза между признаци както на съчинението, така и на подчинението. В първата част на студията се разглеждат първите два типа.
  Студия
 апозитивни словосъчетания, приложение, граматическо отношение, синтактични връзки.
 Издадено
  21581
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/