Приобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности. – Реторика и комуникации, септември 2018, бр. 36. Online ISSN 1314-4464. COBISS.BG-ID – 1291175908. http://rhetoric.bg/ - онлайн


Нунев, Йосиф (2018) Приобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности. – Реторика и комуникации, септември 2018, бр. 36. Online ISSN 1314-4464. COBISS.BG-ID – 1291175908. http://rhetoric.bg/ - онлайн онлайн


 Разработката е скромен опит да се хвърли още малко светлина към специфичните особености на приобщаващото образование като сравнително нова образователна политика в българското образование. Целенасочено, през призмата на ценностните ориентири, се третират основни понятия като „приобщаване”, „приобщаване в образованието” и „приобщаващо образование” с цел изясняване на тяхната етимология и връзката им с ценностните ориентири в образователната система. Философията на приобщаващото образование се разглежда като завършена система от ценности, които се градят върху идеята за непрекъснат процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик, но е насочена и към всички деца и ученици в една образователна институция, независимо от техните силни и слаби страни, за да станат част от образователната общност в тях. Анализира се Индексът за приобщаване като най-високо практическо постижение в методиката за управление на институционалните процеси и се обръща внимание на основната роля на педагогическия специалист в процеса на внедряване и утвърждаване ценностните приоритети на приобщаващото образование.
  Статия
 приобщаване, приобщаване в образованието, приобщаващо образование, Индекс за приобщаване, ценности.
 Издадено
  21577
 Йосиф Нунев

3. Марчева-Йошовска, П. Приобщаване на зрително затруднени ученици. В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура. Том VI, 2020. ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (Online), с. 94

1. Вълова, Т., П. Марчева-Йошовска. Предизвикателства пред екипното взаимодействие в условията на приобщаващото образование. // Сб. Доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 24 – 25.10.2019 г., Плевен [CD-ROM]. Издателски център при МУ – Плевен, 2019, с. 271 – 281. ISBN 978-954-756-232-5.

2. Марчева-Йошовска, Петя. Challenges for resource teachers to integrate students with visual impairments - Special Edition of ICEVI European Newsletter, February, Proceedings of the 7th ICEVI Balkan Conference in Sofia, Bulgaria 20.10.2019-23.10.2019, pp. 92 - 98. ISSN: 2666-1527 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/