Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 8-14. ISSN1310-4624


Георгиева, Стела (2018) Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 8-14. ISSN1310-4624


 Аудиторията се запознава с приносите на книжната индустрия, книгата, цените, ценообразуването, ДДС и дистрибуторските марки в тези европейски региони. Представени са някои приносни моменти и акценти, но също така предизвикателствата и проблемите пред които е изправен бранша. В публикацията има онагледяване на текста. Тук са показани няколко инфографики.
  Статия
 Индустрия на книгата, ценообразуване и др.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21568
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/