Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването.


Коева, Силвия (2018) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването. Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Св. Коева, П. Бъркалова (съст.), Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 179 - 195, ISBN 978-954-322-917-8.


 Тази статия цели да представи основни несъответствия в схващанията на българските учени във връзка с видовете подчинени допълнителни предикативни единици според комуникативното намерение на говорещия, заложено в тях. На второ място, в нея се застъпва и аргументира отделно разбиране по проблема, като се обръща внимание и на някои пунктуационни въпроси.
  Статия
 комуникативен подход, подчинени допълнителни изречения, комуникативно намерение
 Издадено
  21566
 Силвия Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/