Две монографии с научни приноси и практическа приложност. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 47. ISSN1310-4624


Георгиева, Стела (2018) Две монографии с научни приноси и практическа приложност. // И з д а т е л, 2018, №1( кн.1-2), с. 47. ISSN1310-4624 Научно списание за книгата "Издател", 2018, 1( кн.1-2), 2018, с. 47. ISSN1310-4624


 В рубриката "Нови книги". Статията, с резюме на английски език, представя с аналитичен обзор две излезли от печат монографични изследвания: "Увод в издателския процес" и петото преработено и допълнено издание на "Композиция на книгата от университетския преподавател във ВТУ проф. д-р Лъчезар Георгиев.
  Статия
 професор, учен, книга, издателска дейност, приноси, монографии, студии, научно творчество, писател.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21564
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/